Obec Káraný
Obec Káraný

Obecní policie

mp


V obcích Šestajovice, Dřevčice, Káraném a městysích Nehvizdy a Zápy působí společná Obecní policie

Do samostatné působnosti obcí patří správa ochrany veřejného pořádku, kdy s ohledem na situaci neustálého rozvoje a nárůstu obyvatel našich obcí a městysů, jakož i strmého nárůstu dopravy se zastupitelstva obcí Šestajovice, Dřevčice, Káraný a městysů Nehvizdy a Zápy, po více než roce příprav, dohodla na vícestranné veřejnoprávní smlouvě, která upravuje činnost společné Obecní policie. Formálně budou strážníci podřízeni starostovi obce Šestajovice, ale jako jeho poradní orgán s určitými kompetencemi je zřízena Komise pro činnost společné Obecní policie, ve které jsou zastoupeni zástupci, starostové, všech obcí a městysů, které jsou v systému zařazeny.

Oficiálně společná Obecní policie existuje od 1. 2. 2010, kdy nabyla účinnosti vyhláška o obecní policii obce Šestajovice a postupně dochází ke schvalování veřejnoprávní smlouvy s dalšími zúčastněnými stranami. Fakticky její činnost bude zahájena v průběhu prvního pololetí tohoto roku, protože je nutné vykonat výběrové řízení na strážníky, zajistit zkoušky před komisí ministerstva vnitra, která se opakuje každé tři roky, a především se strážníci budou postupně uvolňovat ze současných pracovních poměrů.

Tým strážníků byl již vybrán ze zkušených lidí, kteří slouží u Obecní policie několik let, mají zkušenosti od specializovaných bezpečnostních služeb, armády, policie a též i v zahraničí. V současné době bylo vybráno pět strážníků a v nyní se pracuje na výběru strážníka šestého, což je počet, který je dohodnutý všemi zúčastněnými stranami. Strážníci byli vybírání tak, aby měli předpoklady vytvořit sehraný tým, a jsou na ně kladeny vysoké fyzické, psychické i odborné nároky.

Do budoucna se rovněž počítá, že se do systému Obecní policie připojí některé okolní obce, které z mnohých důvodů se nemohly zapojit dnes. Toto ovšem plně záleží na rozhodnutí zastupitelstev konkrétních obcí, zda přistoupí k naší veřejnoprávní smlouvě, ale samozřejmě by to znamenalo výhodu ve zvýšení počtu strážníků či dokonce zřízení nepřetržité služby, tedy zvýšení kvality služeb pro všechny zúčastněné obce.

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo jiných zákonů. Při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky a dalšími orgány státní správy a samosprávy. Při této činnosti strážníci zejména přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, ve stanoveném rozsahu přispívají k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhalují přestupky a jiné správní delikty, upozorňují právnické a fyzické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

Každé město nebo obec má své specifické problémy a podle toho se odvíjí i činnost strážníků a jejich zaměření. Jinam se zaměřuje činnost ve městě, které je zatíženo turistickým ruchem a jinam ve městě s průmyslovou zástavbou a jiná je i činnost na klasickém venkově. Naše společná Obecní policie se přes den bude zaměřovat na ochranu životního prostředí, kontrolu nakládání s odpady, zjišťování skládek a autovraků, kontrolu záborů veřejného prostranství a prosazování vyhlášek obcí a městysů. Rovněž je obecně známo, že největším problémem současných obcí, měst a městysů je nerespektování dopravních předpisů ze strany řidičů vozidel spočívající zejména v parkování vozidel v křižovatkách, na přechodech, v zákazech stání a dokonce i zastavení, jakož i porušování nejvyšší povolené rychlosti, čímž zcela běžně hazardují se životy všech lidí v danou dobu a v místě se nacházejících, proto vedle těchto činností se strážníci zaměří i na tuto oblast dopravy, kdy bude prováděno měření rychlosti vozidel na předem vytipovaných úsecích.

V nočních hodinách, kdy budou strážníci sloužit zejména o víkendových dnech, bude prioritou činnosti veřejný pořádek a dodržování pravidel občanského soužití, zejména nočních podniků a diskoték a jejich okolí, jakož i kontrola řidičů a mladistvých, zda nepožívali alkohol. Při této činnosti bude spolupracovat Obecní policie s Policií ČR.

Jak již bylo uvedeno, strážníků bude zpočátku šest, proto nebudou moci zpočátku sloužit v nepřetržitém provozu, ale budou vycházet z potřeb obcí a početního stavu, tedy se budou snažit pokrýt nejvíce problémové časy, které jsou podle zkušeností zpravidla denní doba od pondělí do pátku a v pátek a sobotu v hodinách nočních. Služebna Obecní policie je vybudovávána z několika místností na obecním úřadu v Šestajovicích a postupně budou, podle možností jednotlivých obcí a zájmu jejich občanů, vytvořeny služební místnosti Obecní policie v jednotlivých obcích, kde budou strážníci vykonávat některé úkony, tak, aby občané nemuseli zbytečně cestovat do Šestajovic a zpět.

Obecní policie samozřejmě nebude přebírat agendu Policie České republiky, která je stále na místních odděleních přítomna nepřetržitě, tedy se s ní občané mohou nadále obracet, ale bude s ní vzájemně spolupracovat a s ohledem na podstavy policistů, jí bude též doplňovat.

Mnozí zdejší obyvatelé jistě potkali strážníky Obecní policie v některé jiné obci nebo městě, zejména v blízké Praze, ale je dobré připomenout, že strážníci plní úkoly veřejné správy a mají zákonem stanovena určitá oprávnění, kterými v některých případech, mohou velmi zásadně zasáhnout do osobních práv a svobod občanů. Mezi základní oprávnění strážníka patří požadovat prokázání totožnosti, požadovat vysvětlení a potřebné doklady, včetně předvolání osoby k úřednímu zápisu takového vysvětlení, předvést osobu na Policii České republiky, zakázat vstup na určená místa, v zákonných případech použít donucovací prostředky a střelnou zbraň, zastavovat vozidla, provádět zkoušku na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek, vstupovat do živnostenské provozovny, pořizovat zvukové a obrazové záznamy, projednat některé přestupky v blokovém řízení, ale též i ve stanovaných případech dokonce vstoupit do bytu, zadržet osobu, která je podezřelá ze spáchání trestného činu. Tato oprávnění jsou dána hlavně zákony o obecní policii, o přestupcích, o provozu na pozemních komunikacích, zákonem o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

V některém z dalších čísel budou uvedeny podrobnější informace o spojení a kontaktech na Obecní policii v Šestajovicích.

-c.k.-

op

 

 

Oficiální web

 Vaše náměty, nápady a připomínky, kterými by se daly tyto webové stránky vylepšit, posílejte na obecní e-mail.

Svozy odpadů

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
1
2
3
4 5