Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

projekty

Registrační číslo projektu:          CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008571

Název projektu:                           Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (velkokapacitní požární cisterny pro velkoobjemové hašení) pro JSDH Káraný

Celkové výdaje projektu:             8 257 040,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje:           7 500 000,00 Kč

Příspěvek EU:                             7 125 000,00 Kč

Rozpočet obce:                           1 132 040,00 Kč

Obec Káraný podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD a výzvy č. 1 „MAS - Střední Polabí-IROP Velkokapacitní cisterny pro složky IZS“ na projekt „Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (velkokapacitní požární cisterny pro velkoobjemové hašení) pro JSDH Káraný“.  Projekt byl schválen k financování. 

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 7 500 000,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95%, tedy 7 125 000,00 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2019. 

Cílem projektu je pořízení nového zásahového vozidla - velkokapacitní požární cisterny CAS 30

ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny 

(v souladu s vyhláškami a nařízeními GŘ HZS ČR), která doplní stávající požární techniku JSDH Káraný, kterou má v současnosti k dispozici. Toto nové vozidlo výrazně posílí stávající vybavení složky IZS JSDH Káraný JPO III/1 a bude velkým přínosem pro řešení mimořádných událostí vzniknuvších především v důsledku sucha, které je jednou z hlavních příčin vzniku lesních požárů, požárů polí se zemědělskými plodinami (především obilím), požárů travního porostu, sena apod. 

 


projekty

Registrační číslo projektu:           CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009269

Název projektu:                            Zvýšení kapacity a dostupnosti MŠ Káraný

Celkové výdaje projektu:             15 246 000,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje:           10 000 000,00 Kč

Příspěvek EU:                              9 500 000,00 Kč

Rozpočet obce:                            5 746 000,00 Kč

Obec Káraný podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotního učení - int.pr.CLLD a výzvy č. 3 „MAS-Střední Polabí-IROP-Mateřské-školy“ na projekt „Zvýšení kapacity a dostupnosti MŠ Káraný“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 10 000 000,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95%, tedy 9 500 000,00 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2020.

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury předškolního zařízení  - Mateřské školy Káraný. Díky rozšíření kapacity mateřské školy a přijetí vyššího počtu dětí bude umožněno vyšší zapojení rodičů malých dětí na trh práce a bude pokryta poptávka těchto rodičů z Obce Káraný a Nový Vestec, případně i okolních municipalit po předškolním vzdělávání.

 


projekty

Registrační číslo projektu:           117D8210A1254

Název projektu:                            Oprava povrchu místní komunikace ulice K Přívozu část 1-22c-A

Celkové výdaje projektu:             2.135.549,43 Kč

Celkové způsobilé výdaje:           1.792.975,88 Kč

Příspěvek MMR:                          1.255.083,12 Kč

Rozpočet obce:                              880.466,32 Kč

 

Obec Káraný podala žádost o dotaci do programu PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+, podprogramu Podpora  obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu Podpora místních komunikací v únoru 2019.

Žádost byla podpořena a oprava části ulice K Přívozu mohla být úspěšně dokončena.

 

Cílem projektu je navrátit v místě zavádění inženýrských sítí asfaltový povrch a opravit tento povrch v celkové šíři 6m a obnovit drenážní rýhu, která byla pro však již nefunkční. Žádost byla podána na 160m běžné délky. Během akce se Obci Káraný podařilo získat další část pozemku pod komunikací a tedy byly provedeny vícepráce až za křižovatku s ulicí Labská a Krátká a také napojení vjezdů, což nebylo uznatelným nákladem.


Kompostéry a štěpkovač