Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

vodelektr

Stavba vodní elektrárny a rybího přechodu Čelákovice

  Od října 2010 do května 2012 probíhaly stavební práce na malé vodní elektrárně (MVE) a rybím přechodu (RP) na pravém břehu řeky Labe, jez Čelákovice, přičemž celý projekt je zaměřen především na podporu životního prostředí.
 Vodní elektrárna je koncipována jako jezová, se strojovnou o rozměrech 26 x 12m a maximální hltností 38m3/s, kterou zpracovávají dvě horizontální Kaplanovy turbiny. Vodní elektrárna využívá přirozené průtoky vod řeky Labe, s automatickým provozem, řízená hladinovou regulací. „Hladinová regulace znamená, že elektrárna má v současné době plně automatický bezobslužný provoz jen s občasným dohledem a veškeré technologické soustrojí je řízeno počítačem přímo z velína elektrárny,“ upřesňuje technický dozor stavby Ing. Filip Skočovský.
 Rybí přechod je umělá stavba na vodním toku, vybudovaná s cílem zajistit vodním živočichům a především rybám jejich přirozený pohyb při migraci. Hlavním úkolem rybího přechodu je umožnit vodním živočichům zdolání značného rozdílu hladin v jejich přirozeném prostředí a tím přispět k zachování života v řekách. Nově budovaný rybí přechod je štěrbinového typu, o šířce 1,8m a délce téměř 80m.
  Definitivní podoba projektu rybího přechodu byla několikrát konzultována na Komisi pro rybí přechody při Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, která řeší nejvhodnější způsob technického provedení zprůchodnění migračních překážek. Výstavbou nového rybího přechodu jsme přispěli k zachování široké skladby ryb v řece Labi.
  V současné době je stavba MVE a RP již zcela dokončena a několik měsíců úspěšně v provozu. Za tuto dobu byly vyzkoušeny možné stavy hladin a průtoků a řádně odzkoušeny tak, aby dílo plnilo nejvyšší nároky na jeho provoz a kontrolu. Dokončeny jsou také finální terénní úpravy, zhotoveny nové komunikace a vybudování přírodní laguny.
  „Rádi bychom i touto cestou ještě jednou poděkovali představitelům obce Káraný za spolupráci a samozřejmě také místním občanům za projevenou trpělivost při výstavbě těchto technicky náročných velmi zajímavých vodních děl, které napomáhají zlepšení přírodního prostředí,“ uzavírá Filip Skočovský.

V Káraném, 3. září 2012
Ing. Filip Skočovský, RenoEnergie, a.s.Malá vodní elektrárna na jezu Čelákovice

   Obecní úřad v Káraném byl tento týden (41/2010) investorem RenoEnergie informován, že stavba malé vodní elektrárny (MVE) na jezu Čelákovice bude ještě tento měsíc (říjen 2010) zahájena.
   Přípravy na stavbu MVE probíhají již celých 10 let. V jejich průběhu se měnila technologie i umístění stavby. Základní informace o MVE budou uvedeny v nadcházejícím Zpravodaji.
Představitelé obce uvědomují, že tato stavba bude v průběhu vlastní realizace ovlivňovat život v obci. Proto již od počátku aktivně vystupovali ve stavebním řízení a po celou dobu požadovali minimalizaci případných negativních vlivů stavby. Z toho důvodu musí investor splnit následující požadavky:
1. Stavba bude v maximální možné míře umístěna pod terénem. Tím zároveň dojde k eliminaci případného hluku.
2. V okolí staveniště budou provedeny úpravy, snižující prašnost a znečištění na minimální možnou mez.
3. Součástí stavby bude i lávka navazující na stávající lávku na jezu. Průchod po lávce bude i po dobu vlastní stavby.
4. Před zahájením prací bude zdokumentován stav komunikací v obci v úseku most přes Jizeru – zdymadlo Čelákovice a každé poškození komunikací, způsobené zvýšenou dopravou po dobu stavby, bude na náklady investora odstraněno.
5. Průjezdy stavebních a nákladních vozidel bude monitorovat „káranská“ Městská policie.

12. října.2010
Petr Zatloukal

Výkres MVE Čelákovice

Stránka

 

 

 

 


Stránka