Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

vodelektr

Stavba vodní elektrárny a rybího přechodu Čelákovice

  Od října 2010 do května 2012 probíhaly stavební práce na malé vodní elektrárně (MVE) a rybím přechodu (RP) na pravém břehu řeky Labe, jez Čelákovice, přičemž celý projekt je zaměřen především na podporu životního prostředí.
 Vodní elektrárna je koncipována jako jezová, se strojovnou o rozměrech 26 x 12m a maximální hltností 38m3/s, kterou zpracovávají dvě horizontální Kaplanovy turbiny. Vodní elektrárna využívá přirozené průtoky vod řeky Labe, s automatickým provozem, řízená hladinovou regulací. „Hladinová regulace znamená, že elektrárna má v současné době plně automatický bezobslužný provoz jen s občasným dohledem a veškeré technologické soustrojí je řízeno počítačem přímo z velína elektrárny,“ upřesňuje technický dozor stavby Ing. Filip Skočovský.
 Rybí přechod je umělá stavba na vodním toku, vybudovaná s cílem zajistit vodním živočichům a především rybám jejich přirozený pohyb při migraci. Hlavním úkolem rybího přechodu je umožnit vodním živočichům zdolání značného rozdílu hladin v jejich přirozeném prostředí a tím přispět k zachování života v řekách. Nově budovaný rybí přechod je štěrbinového typu, o šířce 1,8m a délce téměř 80m.
  Definitivní podoba projektu rybího přechodu byla několikrát konzultována na Komisi pro rybí přechody při Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, která řeší nejvhodnější způsob technického provedení zprůchodnění migračních překážek. Výstavbou nového rybího přechodu jsme přispěli k zachování široké skladby ryb v řece Labi.
  V současné době je stavba MVE a RP již zcela dokončena a několik měsíců úspěšně v provozu. Za tuto dobu byly vyzkoušeny možné stavy hladin a průtoků a řádně odzkoušeny tak, aby dílo plnilo nejvyšší nároky na jeho provoz a kontrolu. Dokončeny jsou také finální terénní úpravy, zhotoveny nové komunikace a vybudování přírodní laguny.
  „Rádi bychom i touto cestou ještě jednou poděkovali představitelům obce Káraný za spolupráci a samozřejmě také místním občanům za projevenou trpělivost při výstavbě těchto technicky náročných velmi zajímavých vodních děl, které napomáhají zlepšení přírodního prostředí,“ uzavírá Filip Skočovský.

V Káraném, 3. září 2012
Ing. Filip Skočovský, RenoEnergie, a.s.Malá vodní elektrárna na jezu Čelákovice

   Obecní úřad v Káraném byl tento týden (41/2010) investorem RenoEnergie informován, že stavba malé vodní elektrárny (MVE) na jezu Čelákovice bude ještě tento měsíc (říjen 2010) zahájena.
   Přípravy na stavbu MVE probíhají již celých 10 let. V jejich průběhu se měnila technologie i umístění stavby. Základní informace o MVE budou uvedeny v nadcházejícím Zpravodaji.
Představitelé obce uvědomují, že tato stavba bude v průběhu vlastní realizace ovlivňovat život v obci. Proto již od počátku aktivně vystupovali ve stavebním řízení a po celou dobu požadovali minimalizaci případných negativních vlivů stavby. Z toho důvodu musí investor splnit následující požadavky:
1. Stavba bude v maximální možné míře umístěna pod terénem. Tím zároveň dojde k eliminaci případného hluku.
2. V okolí staveniště budou provedeny úpravy, snižující prašnost a znečištění na minimální možnou mez.
3. Součástí stavby bude i lávka navazující na stávající lávku na jezu. Průchod po lávce bude i po dobu vlastní stavby.
4. Před zahájením prací bude zdokumentován stav komunikací v obci v úseku most přes Jizeru – zdymadlo Čelákovice a každé poškození komunikací, způsobené zvýšenou dopravou po dobu stavby, bude na náklady investora odstraněno.
5. Průjezdy stavebních a nákladních vozidel bude monitorovat „káranská“ Městská policie.

12. října.2010
Petr Zatloukal

Výkres MVE Čelákovice

Stránka

27.12.2010

27.12.2010

27.12.2010

27.12.2010

27.12.2010

27.12.2010

14.1.2011

14.1.2011

31.3.2011

31.3.2011

4.4.2011

4.4.2011

4.4.2011

4.4.2011

11.7.2011

11.7.2011

11.7.2011

11.7.2011

Pohled do části strojovny a na vtok
23.9.2011

Pohled do části strojovny a na vtok
23.9.2011

Vtok do elektrárny
24.9.2011

Vtok do elektrárny
24.9.2011

Vtok
24.9.2011

Vtok
24.9.2011


Stránka